Zakladni el.mereni

Zaklady elektriky

Test Elektrika

X_kontakt_felicia

Program_elektro_2

START

Propojeni_A5

Program_elektro_1

Prehled vztahu

Kirchhoffovy zakony

Ohmuv zakon

CAN-Schema